Syyskokoukset 2018

Esityslistat:

Tarinagolf ry. esityslista

Tarinagolf Oy esityslista


Kevätkokoukset 2018

Pöytäkirjat:

Tarinagolf ry. kokouspöytäkirja

Tarinagolf Oy kokouspöytäkirja


Syyskokoukset 2017 

Pöytäkirjat:

Tarinagolf ry kokouspöytäkirja

Tarinagolf Oy kokouspöytäkirja